fbpx

Regulamin serwisu Akademiamozgu.pl

§ 1 
DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Serwis – strona internetowa pod adresem https://www.akademiamozgu.pl/

Administrator – Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 11A/16, 02-942 Warszawa, KRS 0000520976, NIP: 521-367-78-58, świadcząca usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług

Usługi – usługi dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, takie jak: przeglądanie stron Serwisu, korzystanie z darmowych Kursów próbnych, zakładanie konta, logowanie się do konta, korzystanie z płatnych Kursów, korzystanie z innych funkcji dostępnych w danym czasie w Serwisie

Abonament – odpłatne zamówienie dostępu do Usługi na wybrany okres czasu

Dostęp nieodpłatny – każda forma umożliwiająca dostęp do usługi na wybrany okres czasu

Platforma Kursowa – część Serwisu, w którym będą prowadzone kursy

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 
INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu i oferowanych Kursów oraz pozostałych funkcjonalności Serwisu.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji postanowień Regulaminu.

§ 3 
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SERWIS

Podstawową ofertę Serwisu stanowią Kursy i Szkolenia, wykonywane przez Internet, za pośrednictwem serwisu internetowego oraz Aplikacji mobilnych.

Część Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatna. Usługi odpłatne zdefiniowane są w treści Serwisu i nie są dostępne dla Użytkowników, którzy nie wnieśli obowiązującej opłaty, lub nie otrzymali dostępu bezpłatnego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do okrojonego zakresu Usług odpłatnych w ramach tzw. Testowego dostępu przez okres wskazany osobno dla każdego testu dla jednego Użytkownika. Dostęp do Testowego dostępu wymaga wcześniejszego stworzenia konta przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do Usług w ramach wybranych projektów badawczych lub akcji marketingowych organizowanych lub współorganizowanych przez Neurogra Sp.z o.o. O szczegółach i zasadach bezpłatnego dostępu użytkownicy zostaną poinformowani w opisach konkretnych projektów.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY

Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu nieodpłatnych treści Serwisu zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego Serwisu lub skorzystania przez niego z „przekierowania” na stronę Serwisu.

Umowa o świadczenie usługi polegającej na zakupie dostępu do płatnej części Serwisu wymaga wcześniejszego założenia indywidualnego konta przez Użytkownika i zostaje zawarta w momencie zalogowania się danego użytkownika na jego koncie i wyborze odpowiedniego Abonamentu. Umowa zawarta jest pod warunkiem dokonania płatności poprzez system transakcyjny lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Administratora.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać płatności on-line za Abonament na wybrany okres czasu Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.

Użytkownik ma możliwość posługiwania się dowolnie wybranym Loginem o ile dostatecznie odróżnia go od innych użytkowników Serwisu, nie wprowadza w błąd i nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga dokonania uprzednich ustaleń z Administratorem odnośnie możliwości Serwisu do prowadzenia dwóch kont należących do jednego Użytkownika.

Korzystanie z serwisu w części nie wymagającej zalogowania jest bezpłatne. Płatną część stanowi Platforma Kursowa do, której dostęp jest możliwy po założeniu konta, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Informacje na temat płatności i sposobu jej dokonywania zawarte są w Serwisie na stronie zawierającej informacje o danym kursie, pakiecie kursów lub stronach sprzedażowych.

Użytkownicy zalogowani mają możliwość udziału w konkursach i dodawania komentarzy. Regulaminy konkursów stanowią osobny dokument.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych komentarzy lub inne treści umieszczane w Serwisie. Zabronione jest wprowadzanie i używanie treści/słów powszechnie uważanych za obelżywe, wulgarne, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce lub naruszających prawa osób trzecich. Dostęp do takich treści/ słów bądź Kont, na których się one znajdują może zostać zablokowany przez Administratora.

W przypadku jeżeli na skutek umieszczenia komentarza lub innej treści przez Użytkownika w Serwisie, osoba trzecia zwróci się z roszczeniem przeciwko Administratorowi, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Administratora od wszelkiej odpowiedzialności, spełnić uzasadnione roszczenie osoby trzeciej, a także zwrócić Administratorowi koszty i naprawić szkody, jakie poniósł on w związku z takim roszczeniem. Użytkownik powinien chronić swoje hasło przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie hasła przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za posłużenie się hasłem Użytkownika przez osobę trzecią, chyba że doszło do tego z winy Administratora. Po zakończeniu sesji użytkownik zalogowany zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu poprzez wybranie opcji „Wyloguj”.

§ 6
PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) zamieszczane przez Użytkowników treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników, 
b) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu, chyba że wynika to z okoliczności, za które Administrator ponosi odpowiedzialność, 
c) wprowadzone przez Użytkowników: treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników zarejestrowanych, 
d) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie, 
e) skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego, chyba że do uzyskania hasła przez osobę trzecią doszło z winy Administratora,

Administrator Serwisu uprawniony jest do: 
a) zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych lub modernizacyjnych, 
c) udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
d) zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych Usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. W przypadku gdy Usługi te są odpłatne i Użytkownik poniósł ich koszt, Administrator zwróci Użytkownikowi wartość niewykorzystanych Abonamentów.

Sposób funkcjonowania Serwisu lub/i zakres Usługi może być zmieniany przez Administratora w celu polepszenia jakości ich świadczenia. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do poinformowania na łamach Serwisu o każdej istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcji, które będą miały wpływ na sposób korzystania z Serwisu. Powyższe nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników.

Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

§ 7 
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności do: działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich. niezamieszczania przekazów reklamowych niezamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony, niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. sprzecznych z prawem lub będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.

W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

§ 8
ZAKŁADANIE KONTA I LOGOWANIE

Rejestracja i Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.

Do rejestracji wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika. Oraz podanie hasła, które będzie wykorzystywane przy logowaniu do serwisu.

Warunkiem rejestracji i założenia konta w Serwisie jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, wyrażona jawnie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja musi zostać potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie na specjalny odnośnik w mailu potwierdzającym. Mail potwierdzający jest generowany i wysyłany automatycznie w momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Bez zakończenia rejestracji i aktywacji konta nie jest możliwe korzystanie z serwisu.

Zalogować się można tylko na prawidłowo założone i potwierdzone konto.

Rejestracja bez akceptacji maila może spowodować usuwane danych przez Administratora po upływie 14 dni od ich założenia.

Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.

Utracone hasło, można odzyskać korzystając z opcji “Przypomnij hasło” oferowanej na stronie Serwisu. Lub skontaktować się z Administratorem serwisu na dane podane na stronie kontakt.

§ 9
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy Kursowej wymaga wykupienia Abonamentu zgodnie z Cennikiem przedstawionym na stronie każdego kursu zawierającej informacje o Abonamentach

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena Abonamentu podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty. Abonament obejmuje dostęp do kursu lub pakietu kursów neurogra.ssd-linuxpl.com

Obsługa płatności przez stronę neurogra.ssd-linuxpl.com jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A.., z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 73/6, zwaną dalej “Administratorem Płatności”, prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Administratora Płatności. Dokonanie płatności za Abonament wymaga uprzedniego złożenia zamówienia na stronie kursu lub pakietu kursów.

Płatności są realizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Administratora Płatności, dostępnym na stronie https://tpay.com/o-tpay/bezpieczenstwo_platnosci

Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik może anulować swoje zamówienie poprzez kontakt z Administratorem, o ile płatność do zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym poniżej.

Administrator dokonuje automatycznego anulowania zamówienia, gdy Administrator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (5 dni dla przelewów bankowych, 3 dni dla pozostałych form płatności).

W momencie odbioru płatności przez Administratora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje włączenie dostępu do Platformy Kursowej na zamówiony kurs lub pakiet kursów oraz wygenerowanie i wysłanie do Użytkownika odpowiedniej wiadomości powiadamiającej. W ramach Abonamentu na zamówiony kurs lub zestaw kursów  użytkownik może korzystać z usług w określonych dla każdego kursu ramach czasowych. Wykupienie abonamentu na dany kurs powoduje zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z Serwisu na okres oznaczony w kursie opłaconym przez Użytkownika. Użytkownik może rozwiązać tą umowę w okolicznościach opisanych w par.16 i 15 poniżej. W pozostałych przypadkach umowa na korzystanie z Serwisu rozwiązuje się z momentem opuszczenia stron Serwisu.

Administrator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, chyba że ponosi winę za ich powstanie.

Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Administratora są przekazywane do Administratora Płatności. Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Administratora Płatności, nie ponosi jednak odpowiedzialności za proces reklamacyjny i wynik reklamacji.

Na życzenie Użytkownika Administrator może wystawić fakturę VAT na zakupiony Abonament. Faktura VAT na firmę-chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika w momencie zatwierdzenia zakupu abonamentu przez zaznaczenie opcji chce fakturę i podania danych niezbędnych do jej wystawienia oraz dokonania płatności. Faktura VAT na osobę prywatną – prosimy wysłać mail z danymi do faktury.

Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu …………………………………………………… z dnia ……………………………………..zawartej za pośrednictwem strony internetowej neurogra.ssd-linuxpl.com 

Proszę o zwrot przelewem bankowym na rachunek…………………………………………………… 

Data i podpis

§ 10
WYMAGANIA TECHNICZNE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Minimalne wymagania sprzętowe konieczne do korzystania z Serwisu są następujące: Urządzenie(komputer, tablet, telefon – smartfon) z dostępem internetowym (zalecane jest stałe łącze szerokopasmowe);

Jedna z nowoczesnych i popularnych na rynku przeglądarek internetowych, co najmniej Internet Explorer Fire Fox, Opera, Chrome lub równorzędna. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej – aktualne jej wersja dostępna do pobrania z odpowiedniej platformy.

Włączona obsługa języka skryptowego JavaScript

Włączona obsługa cookies

Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 8.0 lub nowsza

Czytnik plików PDF

Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (do odsłuchu nagrań)

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w całości prawidłowo na jak największej liczbie komputerów spełniających wymagania opisane w p.1, lecz nie gwarantuje, że będą one działać bezbłędnie na każdym komputerze.

Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłoszone przez nich problemy techniczne.

Administrator nie odpowiada za usterki lub ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają dostęp do Kursów lub korzystanie z jego pełnej funkcjonalności.

§ 11
PRAWA AUTORSKIE DO OPINII UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w serwisie opinii, materiałów, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w serwisie. Umieszczając w serwisie opinie, materiały, komentarze oraz wpisy na forum Użytkownik udziela jednocześnie Administratorowi nieodpłatnego zezwolenia na publikowanie w serwisie oraz w materiałach promocyjnych w rodzaju [artykułów redakcyjnych opisujących funkcjonowanie serwisu, reklam wykorzystujących opinie użytkowników wykorzystanych w innych mediach, internet, prasa, telewizja, radio w których będzie opisywana platforma Akademiamozgu.pl i będą prowadzone kampanie promocyjne dla nieograniczonego kręgu użytkowników i odbiorców tych elementów, w treści i formie jakie Administrator uzna za stosowne, w tym przy jednoczesnej zmianie treści lub formy tych elementów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co odnośnie treści spełniających przesłanki utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych równoznaczne jest z licencją niewyłączną w odnośnym zakresie.

Użytkownik gwarantuje Administratorowi, że jest jedynym autorem i producentem oraz dysponentem praw pokrewnych do elementów, o których mowa w ust. 1 i nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do treści, i udziela Administratorowi zezwolenia na nieograniczone w czasie publikowanie tych treści w ramach Serwisu, w tym swojego wizerunku, oraz na archiwizowanie tych treści wraz z pozostałą zawartością Serwisu z tym zastrzeżeniem, że Administrator ma prawo usuwać z treści, o których mowa powyżej elementy, wyrazy lub sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite, naruszające prawo lub powszechny zwyczaj, normy moralne lub etyczne, lub narusza dobre imię Administratora, a także w w w/w zakresie gwarantuje, że osoby występujące w tych treściach udzieliły nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku i z tych treści w w/w sposób, w tym przez Administratora.

§ 12
ZASADY KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

formularza kontaktowego dostępnego na stronie “Kontakt” adresu e-mail kontakt (at) akademiamozgu.pl

Użytkownik może i powinien zgłaszać Administratorowi wszystkie problemy, jakie napotkał w korzystaniu z Serwisu i Kursów.

Administrator odbiera zgłoszenia w dni robocze w godz. 9:00-17:00 i realizuje je wg kolejności ich napływania.

Administrator dołoży starań aby odpowiedzieć na zgłoszenie w dniu jego odbioru lub następnego dnia roboczego.

W szczególnych przypadkach, wymagających poświęcenia większej ilości czasu, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć do 3 dni roboczych.

Jeśli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi po 3 dniach roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, powinien ponowić zgłoszenia ponieważ możliwe jest, że z przyczyn technicznych zgłoszenie nie dotarło do Administratora lub odpowiedź Administratora nie dotarła do Użytkownika.

§ 13
DANE OSOBOWE

Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierająca informacje na temat przetwarzania danych osobowych, które Neurogra Sp. z o.o. jest zobowiązana przekazać Użytkownikowi w kontekście RODO.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Neurogra Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Neurogra Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Neurogra Sp. z o.o.

Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Neurogra Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

Żądanie, o którym mowa w ust. powyżej powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny kontakt (at) akademiamozgu.pl, Neurogra Sp. z o.o.. Neurogra Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Neurogra Sp. z o.o. środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Neurogra Sp. z o.o. ewentualnie powierzyło przetwarzanie danych osobowych.

§ 14
OCHRONA KURSÓW PRAWEM AUTORSKIM

Kursy objęte są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie Kursów i stron Serwisu w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

Zabronione jest wykorzystywanie Kursów w celach zarobkowych, w szczególności do prowadzenia płatnych lekcji lub korepetycji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 15
USUWANIE KONTA

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili.
Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu i Kursów i bezpowrotną utratę dostępu do wykupionych Kursów oraz utratę innych danych zapisanych na koncie.

Powyższe jest niezależne od prawa Użytkownika do usunięcia jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 16
REKLAMACJE

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt (at) akademiamozgu.pl.

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator dokłada należytej staranności, aby w Treningach nie było żadnych błędów wpływających na sposób i efekty Kursów.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane serwisem akademiamozgu.pl prosimy kierować na adres: kontakt (at) akademiamozgu.pl  Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu.  Akademiamozgu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Usługodawcy.

Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Administratora swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inny podmiot w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią. Zmiana taka nie może wiązać się z ograniczeniem nabytych przez Użytkownika uprawnień do korzystania z Serwisu, ani z nałożeniem na Użytkownika dodatkowych płatności. O zmianie administratora Serwisu, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzy rejestracyjnym.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po powiadomieniu o nich Użytkowników przez opublikowania nowego Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie, a względem Użytkownika zarejestrowanego, w tym takiego, który zakupił Abonament – w terminie 14 dni od dnia powiadomienia takiego użytkownika mailem o zmianach Regulaminu.  

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronach Serwisu Akademiamozgu.pl.  Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się niezgodne z przepisami prawa, nie będzie miało to wpływu na moc obowiązujących pozostałych postanowień Regulaminu.

W okresie 14 dni na wejście zmian niniejszego Regulaminu w życie Użytkownik zarejestrowany, w tym taki, który wykupił Abonament, może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu, co spowoduje zwrot niewykorzystanej, proporcjonalnej kwoty opłaconego Abonamentu na rachunek wskazany przez Użytkownika lub przekazem na adres wskazany przez Użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.